Begroting 2021

Verbeteren financiën en organisatie blijven speerpunten

Het verbeteren van de financiële situatie en het versterken van de organisatie blijven de twee belangrijke speerpunten van de gemeente Haaksbergen als het aan het college van B&W ligt. Burgemeester en wethouders doen daartoe voorstellen in de Begroting 2021, waarover de raad in november een besluit neemt. “Voor nieuw beleid of nieuwe plannen is geen ruimte. Dat komt wel weer, als we de financiën en organisatie op orde gebracht hebben”, vertelt Louis Koopman, wethouder Financiën.

Zoals het er nu uit ziet zijn de inkomsten en uitgaven eind 2021 met elkaar in evenwicht. Daarnaast is in de Begroting 2021 een miljoen euro uitgetrokken om de Algemene Reserve, de gemeentelijke spaarpot, aan te vullen. Dat is de eerste aanzet naar het op een gezond niveau brengen van de reserves. Wethouder Koopman: “Een hoogstnodige maatregel om ook in de toekomst weer te kunnen investeren in Haaksbergen.” De Algemene Reserve moet toe naar minimaal 3 miljoen euro. Dat is volledig in lijn met het advies van de provincie. De toezichthouder zegt namelijk dat Haaksbergen de reserves moet laten groeien om voldoende weerstand op te bouwen om tegenvallers op te vangen.

Het tweede speerpunt van het college is het versterken van de organisatie. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente te weinig geld heeft uitgetrokken voor de organisatie om haar werk goed te kunnen doen. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten eenmalig te investeren in personeel om vacatures in te vullen. In de Begroting 2021 heeft de gemeente structureel 300.000 euro per jaar opgenomen.

Verder gaat volgend jaar de onroerendezaakbelasting omhoog. Volgens wethouder Koopman een onvermijdbare ingreep. “Haaksbergen heeft een heleboel voorzieningen die betaald moeten worden. We ontkomen hier niet aan, als we tegelijkertijd ook nog de opdracht hebben de financiën en organisatie weer op orde te brengen”. Het college stelt een stijging voor van de ozb van 13 procent ten opzichte van 2020 voor woningen en van 22 procent voor niet-woningen. Voor een gemiddelde eigen woning ter waarde van 264.000 euro komt dit neer op 45 euro per jaar. Deze verhoging was overigens al deel van het herstelplan, waarover eerder al besloten is.

Het hoge voorzieningenniveau in Haaksbergen is aanleiding om het gesprek hierover aan te gaan met de gemeenteraad en inwoners, meent het college. Te meer omdat er nog altijd de wens leeft voor nieuwe huisvesting voor Het Assink lyceum. Zo lang de gemeente zelf nog niet financieel gezond is kan er niet geïnvesteerd worden in nieuwbouw. Een uitzondering hierop is de nieuwbouw van de fusieschool De Holthuizen / Dr. Ariëns waar in 2021 de voorbereidingen voor worden getroffen. Het hoge voorzieningenniveau kost de gemeente veel geld. Geld dat nu niet aan een nieuwe school besteed kan worden. Volgens het college is dan de vraag legitiem of alle voorzieningen gesubsidieerd moeten blijven worden door de gemeente. Bij de behandeling van het financieel herstelplan, eerder dit jaar, zijn plannen gepresenteerd om de subsidiesystematiek aan te passen. Vooralsnog wordt deze voor 2021 niet gewijzigd, omdat de gemeente hier eerst samen met alle betrokkenen zorgvuldig naar wil kijken. Daar is inmiddels al een begin mee gemaakt.

Ongeveer de helft van alle gemeentelijke uitgaven gaat naar inwoners die een beroep doen op ondersteuning en zorg. Van het Rijk krijgt de gemeente daarvoor steevast te weinig financiële middelen. Mede daardoor blijft het een uitdaging om grip te houden op de uitgaven. Tegelijkertijd is er ook een wettelijke zorgplicht. De gemeente moet inwoners de hulp geven die nodig is. Dat kan kostbare individuele zorg zijn, maar soms is ook een voordeliger voorziening toereikend. De gemeente gaat daarover gesprekken voeren met huisartsen en jeugdartsen, die patiënten doorverwijzen naar zorgverleners. Ook start de gemeente met nieuwe vormen van dagbesteding. Daarnaast neemt de gemeente de werkprocessen onder de loep en wordt gekeken waar deze beter en efficiënter ingericht kunnen worden.

De complete begroting 2021 is te vinden op https://www.haaksbergen.nl/

Woensdag 4 november vergadert de gemeenteraad over de Begroting 2021.