College en Keender willen nieuwe school op plek Dr. Ariëns

Het is de bedoeling om de nieuwe school in 2023 te openen.

Het college van B&W en Stichting Keender wijzen in goed overleg met elkaar de plek waar basisschool Dr. Ariëns is gevestigd aan als beste locatie voor een nieuw schoolgebouw voor de beoogde fusieschool Holthuizen en Dr. Ariëns. Aan de keuze voor de plek is recent een locatieonderzoek voorafgegaan. Uit dat onderzoek blijkt dat meer ruimte nodig is voor de nieuwbouw dan alleen het terrein van de huidige school. Die ruimte is er na sloop van het naastliggende oude wijkgebouw. Ook de verouderde gymzaal bij de school wordt gesloopt. Bekeken wordt nog of deze vervangen wordt.

Het Haaksbergse onderwijs heeft te maken met afnemende leerlingenaantallen. Daardoor is er een behoorlijke leegstand ontstaan in de bestaande schoolgebouwen. De basisscholen Dr. Ariens en Holthuizen zijn daarom van plan hun krachten te bundelen om goede kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden. De huidige schoolgebouwen voldoen niet meer voor de nieuwe fusieschool en het hedendaagse onderwijs. Burgemeester en wethouders en schoolbestuur Keender willen nieuwe huisvesting aan de Adriaen Brouwerstraat. Deze locatie ligt centraal in het voedingsgebied van de nieuwe fusieschool. Voor de nieuwe onderwijshuisvesting gaat niet alleen de bestaande school tegen de vlakte. Ook het wijkgebouw en de gymzaal moeten wijken. Beide gebouwen zijn in slechte staat.

Gymzaal Zienesch

Uit onderzoek blijkt ook dat Haaksbergen een overcapaciteit heeft aan gymzalen. In de toekomst wordt dat door demografische ontwikkelingen alleen maar meer. Daarnaast zijn investeringen nodig om de binnensportaccommocaties up-to-date te houden. “Vooral gymzaal Zienesch aan de Adriaen Brouwerstraat is er slecht aan toe”, aldus wethouder Scholten. “Renovatie loopt erg in de papieren. Het college wil daarom deze zaal laten slopen. Er blijven dan ruim voldoende gymzalen over.” Wel heeft sloop tot gevolg dat er in de wijk geen gymzaal meer beschikbaar is. Op verzoek van de gemeenteraad laat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe gymzaal op deze plek en wat de gevolgen zijn voor andere sportaccommodaties in relatie tot de benodigde capaciteit.

Tarieven binnensportaccommodaties

Met de huurders van het wijkgebouw en de gymzaal is de gemeente in contact. Wethouder Scholten: “De huurders, waaronder RTV Sternet, het Rode Kruis, Wijkracht en gymvereniging V&K, zoeken inmiddels een nieuw onderkomen. Wij helpen hen daarbij”. De diverse binnensportaccommodaties in Haaksbergen hebben verschillende eigenaren. Ze zijn in eigendom van de gemeente, schoolbesturen en in het geval van de kerkdorpen van stichtingen. De uurtarieven die in rekening worden gebracht lopen behoorlijk uiteen. De gemeente wil in gesprek met de eigenaren van binnensportaccommodaties over het dichter bij elkaar brengen van tarieven om daarmee het gebruik van sportaccommodaties meer te spreiden.

Woningbouw

Volgend schooljaar gaan de leerlingen van Dr. Ariëns tijdelijk naar het gebouw van de Holthuizen. “Daarmee komt de plek van de beoogde nieuwbouw vrij voor de bouw van de fusieschool en worden kosten voor tijdelijke huisvesting bespaard”, vertelt wethouder Scholten. Voor het terrein waar nu nog de Holthuizen gevestigd is moet nog een nieuwe invulling gevonden worden. Woningbouw ligt voor de hand. In het financieel herstelplan en in de Begroting 2021 is al rekening gehouden met de nieuwe basisschool, maar of de huidige plannen doorgaan is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om de nieuwe school in 2023 te openen. Voor die tijd moet er onder andere nog een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Daarover vinden vroegtijdig gesprekken plaats met omwonenden.