Haaksbergen krijgt per jaar 8 extra laadpalen

De raad stemt in met meer laadpalen om meer elektrisch rijden mogelijk te maken.

In 2021 waren er 287 elektrische personenauto’s in Haaksbergen. De verwachting is dat dit aantal in 2030 ruim tien keer zo groot zal zijn. Om die auto’s in de toekomst te kunnen laten rijden stemde de gemeenteraad op 28 september unaniem in met het voorstel om de komende jaren de laadinfrastructuur uit te breiden me 8 extra laadpalen per jaar.

Dit voorstel was in de commissie Ruimte (14-9-2022) uitgebreid besproken. In de gepresenteerde visie sluit de gemeente aan bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. De gemeente Haaksbergen heeft een contract afgesloten met Vattenfall InCharge. In de visie geeft de gemeente aan de komende jaren jaarlijks 8 laadpalen te willen plaatsen. Deze visie was mede gebaseerd op de resultaten van een burgerparticipatie en daarover waren de raadsleden zeer te spreken.

De leden van commissie Ruimte waren positief over de visie met betrekking tot de laadinfrastructuur, maar hadden nog wel een paar kanttekeningen. Gert Jan Vonkeman (D66) vroeg aandacht voor het laden bij de eigen woning. Om dat mogelijk te maken zullen vermoedelijk tuinen bestraat worden en dat is weer slecht voor de mogelijke wateroverlast bij heftige regenbuien. In de gemeente Dongen loopt een experiment met laadgoten. Hij adviseerde het college om daar kennis van te nemen. Want dat betekent openbare laadpalen die vanuit het eigen huis gebruikt kunnen worden. Hij verzocht het college de visie op dat punt bij te stellen. ‘Zo nodig komen wij met een motie van die strekking.’

Bart Woortman (VVD) stelde voor af te wachten wat de informatie uit Dongen oplevert en op basis daarvan de visie aan te passen. Jeroen Slot (CDA) was van mening dat de visie door de huidige hoge energieprijzen inmiddels achterhaald is. De laadpalen zouden vooral in de wijken gerealiseerd worden. Maar daar is al veel parkeerdruk. Thij Looman (PvdA) betoogde dat het gehanteerde participatieproces ook de basis zou moeten zijn bij toekomstige evaluaties.

De motie van D66 had de belangstelling van de PvdA, mits er duidelijkheid zou komen over de kosten. Marco Lassche (DAP) vroeg zich af of de in de visie genoemde prijzen nog wel strookten met de huidige ontwikkelingen. ‘Betaalbaarheid is immers een belangrijk criterium.’ André Hendriks (NH) was ook van mening dat laden voor de eigen deur aandacht verdiende. Maar dat zou dan wel veilig moeten gebeuren. Want met kabels over de stoep waren, volgens hem, op verschillende plaatsen al ongelukken gebeurd. Hij maakte het college attent op overdekte parkeerterreinen voorzien van zonnepanelen met daaronder laadpalen voor elektrische personenauto’s. Hij riep het college op over deze mogelijkheid na te denken.

Wethouder Jan-Herman Scholten zei dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de publieke laadinfrastructuur die de gemeente wil realiseren en dat wat particulieren en bedrijven doen. Voor het publieke deel zijn afspraken gemaakt met Vattenfall en ligt de prijs voor twee jaar vast. De gemeente wil laadpalen realiseren binnen 300 meter van woning of bedrijf.

De wethouder zei de ontwikkelingen in Dongen te zullen bestuderen. Mogelijk dat de daar toegepaste creatieve oplossingen met betrekking tot particuliere woningen ook voor Haaksbergen bruikbaar zijn. Hij zegde de raad toe met een (beleids)notitie te zullen komen. Ook de ‘zonnecarporten’ en dergelijke zullen daarin worden meegenomen. ‘Wij zullen creatief omgaan met de vragen uit de bevolking. Maar dat staat los van de voorliggende visie op de publieke laadinfrastructuur,’ betoogde wethouder Scholten.

Gert Jan Vonkeman (D66) zei de toezeggingen van het college voldoende te vinden en zag daarom af van een motie. Het voorstel kreeg daarmee raadsbrede steun en werd dan ook unaniem zonder stemming aangenomen. Het college kan aan de slag met het realiseren van de laadinfrastructuur.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet