Jaarresultaat 2019: Haaksbergen in de min


Samenwerken aan herstel is komende jaren de missie.

De gemeente Haaksbergen sluit het jaar 2019 af met een tekort van 3,4 miljoen euro. In tussentijdse rapportages vorig jaar informeerde het college de gemeenteraad al over de uitgaven en inkomsten die niet in de pas liepen met elkaar. Er werd ingegrepen om het tekort niet verder op te laten lopen. Het college nam maatregelen om beter te sturen op de grote uitgaven op het gebied van welzijn en zorg en er werden voorbereidingen getroffen voor het onderbrengen van taken op het gebied van bedrijfsvoering bij een andere gemeente. De gemeente is nog in afwachting van een accountantsverklaring voor de Jaarrekening 2019.

De accountant van de gemeente Haaksbergen geeft naar verwachting voor het aspect getrouwheid van de jaarrekening een goedkeurende verklaring af. Voor de rechtmatigheid is de verwachting dat een beperkende verklaring wordt afgegeven. De accountant heeft vooral opmerkingen over inkoop en aanbesteding en over processen in het sociaal domein.

Sociaal domein
Het tekort over 2019 kent meerdere oorzaken. Een daarvan is het sociaal domein (welzijn, zorg, werk en inkomen), waar meer geld naartoe ging dan voorzien was. Dit komt onder meer doordat inwoners na een wetswijziging vaker een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het college wil zich ervoor inspannen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, tegelijkertijd willen burgemeester en wethouders wel dat er kritisch naar de uitgaven gekeken wordt. Juist omdat zorg beschikbaar moet blijven voor kwetsbare mensen.

Personeel
Vorig jaar heeft de gemeente tijdelijke arbeidskrachten in moeten huren. Door vertrek, ziekte en eerdere bezuinigingen op personeel was er onvoldoende mankracht om alle taken uit te voeren. Om te voorkomen dat de gemeente in 2020 weer geld tekort komt en vacatures niet ingevuld worden besloot de gemeenteraad recentelijk om daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Vorig jaar startte ook een verkenning van de mogelijkheden om bedrijfsvoeringstaken te laten uitvoeren door de gemeenten Enschede of Hengelo óf zelf te investeren in de eigen organisatie. Daarover wordt nog een besluit genomen.

Kulturhus
Het Kulturhus begeeft zich al een tijd in woelige wateren. Het college is daarom vorig jaar op zoek gegaan naar een modus die meer toekomstbestendig is. Enkele initiatiefnemers hebben met elkaar een plan ontwikkeld en willen het Kulturhus omturnen in een coöperatie. Definitieve besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Ondertussen kampt de huidige Stichting Kulturhus Haaksbergen met financiële problemen. De stichting was niet in staat om de huur van het pand aan de gemeente te betalen, net als de rente en aflossing op een lening van de gemeente. Verder worden het pand en de inventaris van de voormalige OBS Dorp afgewaardeerd naar een nieuwe waarde. Dit heeft allemaal effect op het jaarresultaat van de gemeente.

Pensioenen
De gemeente ondervindt daarnaast ook nadeel doordat meer geld uitgetrokken moet worden voor de pensioenopbouw van (oud) bestuurders. Het is landelijk bepaald dat alle gemeenten daarvoor extra moeten bijdragen, zodat daarvoor weer voldoende geld gereserveerd staat. Wethouder Louis Koopman zegt dat het tekort over 2019 onderstreept dat Haaksbergen niet op de oude voet door kan. Koopman: “Daarom is het herstelplan dat wij onlangs presenteerden zo belangrijk. Inkomsten en uitgaven moeten in de pas gaan lopen. Daarnaast heeft de gemeente weer reserves nodig om tegenvallers – die er altijd zijn – op te kunnen vangen. Samen met de gemeenteraad moeten we er de schouders onder zetten om Haaksbergen weer financieel gezond te maken. Die missie is duidelijk.”

Hier kunt u de jaarstukken 2019 bekijken.

Op woensdag 8 juli om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad over de Jaarrekening 2019.
Woensdag 17 juni is om 15.00 uur de raadsvergadering over het Financieel herstelplan Haaksbergen 2020. Live te volgen via www.haaksbergen.nl.