Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2019

Voorstel:

  1. Akkoord te gaan met de geconstateerde begrotingsoverschrijdingen, zoals opgenomen in bijlage 2 paragraaf 3.
  2. De raad voor te stellen de jaarstukken 2019 vast te stellen.
  3. De resultaatbestemming als volgt vast te stellen: het nadelige resultaat van € 3,4 mln. te onttrekken aan de algemene reserve.

Inleiding / aanleiding
Wij bieden u de jaarstukken 2019 aan. Het jaarverslag bevat de toelichting op de realisatie van de doelstellingen in de programma’s. De jaarrekening bevat het totaaloverzicht van baten en lasten en de toelichting daarop, inclusief de balans met toelichting.

Met de aanbieding van de jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de door de raad ter beschikking gestelde middelen. 

De accountant heeft ten tijde van de aanbieding van het collegevoorstel nog geen definitieve accountantsverklaring afgegeven. De reden hiervoor is dat zijn controle nog niet is afgerond. De definitieve accountantsverklaring zal voor de behandeling van de jaarstukken 2019 in de auditcommissie nagezonden worden. De verwachting is dat de accountant voor het aspect getrouwheid een goedkeurende verklaring zal afgegeven. Voor de rechtmatigheid is de verwachting dat er een beperkende verklaring wordt afgegeven. Het betreft voornamelijk een beperking op de inkoop en aanbesteding van inhuur en processen binnen het sociaal domein.

Bestuurlijk / wettelijk kader

  • In de gemeentewet is onder artikel 197 bepaald, dat het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording aflegt over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag;
  • In de financiële verordening worden relaties gelegd tussen de jaarrekening en de bestuursrapportage, interne controle en kredieten;
  • De controleverordening, waarin de raad de randvoorwaarden voor de accountantscontrole heeft bepaald;
  • Het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV), waarin met name in hoofdstuk IV bepalingen zijn gegeven voor de jaarstukken en de toelichting daarop.

Argumenten

1.1       De commissie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid haar visie over de invulling van het begrip rechtmatigheid in de controleverklaring van de decentrale overheden.

In de kadernota zijn kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijding bij open einde (subsidie)regelingen rechtmatig. De geconstateerde overschrijdingen in de jaarrekening behoren tot deze categorieën. Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar bijlage 2 onderdeel 3 van de Jaarstukken 2019.

2.1       De Jaarstukken 2019 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onderworpen aan controle door de accountant

De accountant zal met betrekking tot de uitgevoerde controle op de jaarrekening een rapport met bevindingen aan de raad uitbrengen. De accountant heeft ten tijde van de aanbieding van het collegevoorstel nog geen definitieve accountantsverklaring afgegeven. De reden hiervoor is dat zijn controle nog niet is afgerond. De definitieve accountantsverklaring zal voor de behandeling van de jaarstukken 2019 in de auditcommissie nagezonden worden. De verwachting is dat de accountant voor het aspect getrouwheid een goedkeurende verklaring zal afgegeven. Voor de rechtmatigheid is de verwachting dat er een beperkende verklaring wordt afgegeven. Het betreft voornamelijk een beperking op de inkoop en aanbesteding van inhuur en processen binnen het sociaal domein.

3.1       Het rekeningresultaat van € 3,4 mln. onttrekken aan de algemene reserve

In de 1e bestuursrapportage en de eindejaarsrapportage bent u al op de hoogte gesteld van een tekort van in totaal € 3,1 mln. Het definitieve resultaat blijkt € 0,3 mln. nadeliger. 

Risico’s Geen.

Vervolgproces/communicatie/planning

29 juni:            Gesprek auditcommissie met accountant over jaarrekening 2019 en (voorlopig) verslag van bevindingen accountant. Mondeling beantwoording van technische vragen van fracties.

  • juli:   De auditcommissie ontvangt schriftelijk de antwoorden op de vragen die op 29 juni niet zijn beantwoord.
  • juli:  De raad ontvangt het advies over de jaarrekening van de auditcommissie.

6 juli:                Reservedatum gecombineerde commissievergadering over jaarrekening.

8 juli:                Behandeling en besluitvorming van de jaarrekening 2019 in de raad.