Rekenkamercommissie Haaksbergen licht Kulturhus door

Een andere kijk op het probleem

“Formuleer duidelijke uitgangspunten voor het culturele beleid van Haaksbergen en maak op basis van die uitgangspunten duidelijke beleidskeuzes”. Dat is de voornaamste aanbeveling die de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen doet in het rapport: “Morgen wordt het beter toch, of niet?”. Dat rapport gaat over de financiële problemen bij het Kulturhus Haaksbergen.

Kun je ook teveel bezuinigen op een voorziening in je gemeente waardoor het bestaansrecht op de tocht komt te staan? Dat vroeg de Rekenkamercommissie zich af toen zij zich verdiepte in het dossier Kulturhus. Dat Kulturhus verkeert inmiddels structureel in grote financiële problemen.

Die financiële problemen zijn er vanaf het begin in 2014 al geweest, concludeert de Rekenkamercommissie, maar ze zijn door forse bezuinigingen in 2015 verergerd. De gemeentelijke subsidie verminderde van ongeveer negenhonderdduizend euro naar bijna vijfhonderdduizend euro per jaar. Daardoor kreeg het Kulturhus al snel te kampen met een negatief eigen vermogen.

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat Kulturhus en gemeente de problemen dachten op te lossen door de bibliotheek en het theater De Kappen gezamenlijk te huisvesten, waardoor een “huiskamer voor Haaksbergen” zou ontstaan. Daardoor zou op personeel kunnen worden bespaard en de bedrijfsvoering worden verbeterd. Maar de geldleningen die daarvoor nodig waren, in totaal bijna 1,4 miljoen euro, gecombineerd met een ambitieus cultureel programma en achterblijvende inkomsten brachten het Kulturhus van de regen in de drup. De rekenkamercommissie concludeert dat college en raad de geldleningen mogelijk te makkelijk hebben verstrekt, hoewel er ambtelijk een uitvoerige risico-analyse was opgesteld.  

Ook blijkt uit het onderzoek dat de financiële problematiek niet aan één partij toe te schrijven is. Zowel de directeur-bestuurder, als de Raad van Toezicht, als de gemeente Haaksbergen zijn tot op heden onvoldoende bij machte gebleken om het Kulturhus weer op een financieel gezond spoor te krijgen. Daarbij moet worden aangetekend dat raad en college ten aanzien van het Kulturhus vrijwel eensgezind optraden en dat er van politieke conflicten nauwelijks sprake was.

Nu de gemeente Haaksbergen weer onder provinciaal toezicht staat, zijn incidentele maatregelen geen optie meer. De Rekenkamercommissie beveelt aan om, op basis van door raad en college vastgestelde uitgangspunten, heldere beleidskeuzes te maken. Mocht op basis van die beleidskeuzes toch gekozen worden voor het plan van BUIN, dan beveelt de Rekenkamer aan om dat plan door een extern deskundige grondig te laten doorrekenen om te voorkomen dat zich opnieuw onverwachte financiële tegenvallers voordoen.

Tenslotte geeft de Rekenkamercommissie aan dat over de hele linie de controle op de beleidsstukken bij gesubsidieerde instellingen moet worden aangescherpt.

Naar verwachting wordt het rapport van de rekenkamercommissie in september door de gemeenteraad behandeld.