Vanaf maandag 6 april kunnen aanvragen voor de NOW-regeling worden ingediend

De NOW is bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben

Aanvragen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april 2020 t/m 31 mei 2020 worden ingediend.

Wat houdt de NOW-regeling in?

De NOW is bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben en door het coronavirus hun bedrijf hebben moeten sluiten of een groot verlies aan inkomsten hebben. Ook bedrijven die vrijwillig sluiten, omdat zij onvoldoende inkomsten hebben, of omdat ze niet aan de door de overheid gestelde eisen omtrent het coronavirus kunnen voldoen en zelfs bedrijven die om andere reden hun personeel niet meer kunnen betalen, komen voor de regeling in aanmerking.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de NOW?

 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies over 3 maanden.
 • De werkgever vraagt géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan voor zijn werknemers tijdens de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt (de maanden maart-april-mei).
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De aanvrager is verplicht om de subsidie te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
 • De aanvrager is verplicht om de werknemers(vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij inzage kunnen geven in deze administratie.
 • De aanvrager moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De aanvrager moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
 • Als de aanvrager loonkostensubsidie ontvangt, moet hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning.

Wat zijn de consequenties als u niet aan de voorwaarden hebt voldaan?

Als een werkgever bij UWV een aanvraag indient voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt eerst verhoogd met 50% en vervolgens wordt dat bedrag in mindering gebracht op de loonsom waarvoor subsidie ontvangen wordt.
Als de loonsom van maart tot en mei is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Als aan de overige voorwaarden niet is voldaan dan kan UWV het voorschot opschorten of eventueel een al gegeven voorschot terugvorderen.

Van belang is dat u zo snel mogelijk de aangifte loonbelasting indient. U kunt uitstel van betaling voor die aangifte vragen, zie hier. Het UWV heeft die gegevens nodig om de regeling te kunnen uitvoeren.

Een uitgebreide toelichting leest u hier

Veelgestelde vragen leest u hier en hier

Als u, na het lezen van de veelgestelde vragen, het antwoord op uw vraag niet weet, neem dan contact op met het UWV coronavirusloket

Op dit moment is het website-adres, waarop de aanvraag kan worden ingediend, nog niet bekend. Wij zullen dat publiceren zodra het bekend is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *