VIDEO Rob Welten wil ‘de overheid weer in verbinding brengen met de samenleving’

RTV Sternet interviewt maandelijks de burgemeester van Haaksbergen.

Voor de doorsnee Haaksbergenaar is burgemeester Rob Welten nog steeds de nieuwe burgemeester. “Maar ik ben hier nu drie jaar en heb veel mensen gesproken en ken veel mensen,” is de reactie van Welten. Aan het eind van zijn zesjarige termijn hoopt Welten, “de lokale overheid weer rechtstreeks in verbinding te hebben gebracht met de samenleving.”

Burgemeester Welten is geboren in Bodegraven en opgegroeid in Maastricht. Hij heeft geschiedenis en rechten gestudeerd in Leiden. Hij is zijn hele leven werkzaam geweest in het Openbaar bestuur, bij verschillende gemeenten en provincies en op rijksniveau.

“Vooral de rechtenstudie is een goede bestuurlijke gereedschapskist,” zegt Welten. “Een feit is niet altijd een feit. Het gaat ook om de achtergrond. Mensen hebben een verschillend beeld van de werkelijkheid.”

Tijdens zijn studie heeft hij onderzoek gedaan naar “de politieke geschiedenis.” En via die weg is hij de politiek ingerold. Aanvankelijk bij D66. “Vanwege de bestuurlijke vernieuwing die zij propageerden. Maar uiteindelijk heeft mijn Rooms Katholieke achtergrond mij bij het CDA doen uitkomen.”

Regionale identiteit

Burgemeester Welten zegt niet politiek actief te zijn. “Maar ik wil met mijn politieke drijfveren, solidariteit, rechtsgelijkheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap, juist boven de partijen staan.” Alles wordt grootschaliger door internet, media en informatisering. “Mensen zoek houvast in de lokale en regionale identiteit. En dat is wat Haaksbergen en Twente kunnen bieden.”

Uitvoeren bestuursakkoord

Burgemeester Welten betoogt dat hij een bestuurder is, maar geen politieke agenda heeft. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de raad en de wethouders. “Ik voel me meer verkeersagent, verantwoordelijk voor een zorgvuldige besluitvorming. Dus voorwaardenscheppend.” Welten zegt dat zijn taak is te zorgen dat het team “de samenleving zo goed mogelijk bedient.” Wat er moet gebeuren is vastgelegd in het bestuursakkoord. “Maar hoe we het gaan doen, daar ligt een belangrijke taak voor mij.” Hij is ook zeer te spreken over de raadsafspraken. “Dat is vernieuwend, omdat de hele raad zich heeft gebogen over de speerpunten voor de komende vier jaar.” Het is bestuurlijk niet dicht getimmerd. Maar participatie is een belangrijke voorwaarde. “Dus vooraf gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties over de aanpak van de speerpunten,” zegt Welten, “communicatie en participatie hangen nauw samen, omdat belang en betrokkenheid bij ieder dossier anders is.”

Het Marktplan

Het Marktplan is een dossier dat al sinds 1995 aan de orde is. Burgemeester Welten denkt dat het “mogelijk moet zijn om in deze raadsperiode, op basis van betrokkenheid met de bevolking en door de afweging van diverse belangen, onomkeerbare besluiten te nemen.” In de eerste plaats moet het bestemmingsplan vastgesteld worden. “Het leggen van de eerste steen is nog weer verder weg.” Welten ziet het als zijn taak het proces en de te nemen stappen uit te leggen aan de inwoners van Haaksbergen. “Goed overleg met de samenleving is een voorwaarde voor het vervolg.”

Vluchtelingen

Het is volgens de burgemeester de plicht van gemeente bij te dragen aan de oplossing van de Ter Apel crisis. Bij de opvang van vluchtelingen c.q. asielzoekers zijn twee zaken van belang. De vluchtelingen moet veiligheid geboden worden, maar ook voor de omgeving moet de veiligheid gewaarborgd zijn. Veilige omstandigheden en goed informatie zijn daarbij van belang. Afgesproken is om in het gebouw waarin vrouwen en kinderen uit Oekraïne worden opgevangen geen alleenstaande mannelijke asielzoekers op te vangen.

Boerenprotesten

Met omgekeerde vlaggen heeft burgemeester Welten niet zoveel problemen. Als die vlaggen bevestigd zijn aan openbare zaken, zoals lantaarnpalen en verkeersborden dan ontstaat er een probleem als de veiligheid in het geding is en bij negatieve signalen uit de samenleving. Maar gemeentelijke actie begint met het voeren van gesprekken. En het college heeft daartoe, in een door de raad aangenomen motie, opdracht gekregen. “De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd.”

De Kappen

De raad heeft in een motie aangegeven dat men De Kappen niet ten onder wil laten gaan. Er moet toegewerkt worden naar een reëel toekomstperspectief, gebaseerd op een zorgvuldig gevoerde voorzieningendiscussie. “Gelukkig heeft de raad de mogelijkheid geboden eerst de discussie te voeren en daarna financiële besluiten te nemen.” Burgemeester Welten benadrukt dat “De Kappen de huiskamer is van Haaksbergen. Een plek waar men makkelijk bij elkaar komt.”

Vertrouwen

“De gemeente Haaksbergen is weer op de goede weg. Financieel hebben we de zaak grotendeels weer op orde. De gemeentelijke organisatie is meer in balans. De komende tijd moeten we vooral werken aan de verbinding (participatie) met de samenleving,” betoogt burgemeester Welten. “Bij het maken van plannen vroegtijdig in gesprek gaan met de samenleving en niet op het moment vlak voor de besluitvorming.” De maatschappelijke en urgente vraagstukken weer op de agenda zetten zodat met tot het besef komt, “de overheid is er voor mij.” Samen aan tafel en op zoek gaan naar de beste oplossingen. “Wat zijn de Haaksbergse antwoorden op dossiers als energie transitie, stikstofproblematiek, de toekomst van het centrum, wat zijn de perspectieven voor ondernemers. Hoe gaan we om met de natuurgebieden.” Dit alles niet alleen bezien vanuit Haaksbergen maar “ook vanuit de regio Twente en de grensoverschrijdende Euregio,” aldus een enthousiaste burgemeester Rob Welten.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Met medewerking van: Erna Binnendijk, Eelco van den Kerkhoff, Hans Nijhuis, Wim Oltwater, Milad Rezek, Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet