Zouthuisjes

Het definitieve ontwerp is klaar.

Zoals bekend werkt Nobian Salt B.V. aan het verplaatsen van haar zoutwinning naar Haaksbergen. In het kader daarvan wordt een project ontwikkeld met als belangrijkste kenmerken een transportleiding van Beckum naar industrieterrein Stepelerveld, een pompstation op industrieterrein Stepelerveld en een serie van 12 zoutwinningslocaties (wellpad’s) met verbindend leidingwerk. Het project zal gefaseerd worden aangelegd in de periode 2022-2028.

De procedure om de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen is begin juni 2021 opgestart. Hiervoor is een aantal documenten aangeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken, waaronder de Milieu Effect Rapportage en de toelichting op de omgevingsvergunning. In een latere fase zijn ook de bouwaanvragen ingediend voor de zouthuisjes. Hierbij is indertijd een voorlopig ontwerp aangehouden, waarbij is opgemerkt dat het definitieve ontwerp tot stand zal komen in overleg met de omgeving, in het bijzonder de direct omwonenden.

Op donderdag 9 december heeft het Ministerie van Economische Zaken het zogenaamde ontwerpbesluit voor de bouwaanvragen voor de zouthuisjes H-08 t/m H12 gepubliceerd. Deze zijn echter nog gebaseerd op het eerdere voorlopige ontwerp.

Nobian wil u graag informeren dat zij het ontwerp, evenals voor de locaties H01 t/m H07, zal aanpassen aan het ontwerp dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met een groep omwonenden en de gemeente Haaksbergen. Dit zouthuisje sluit aan bij de wensen van de omwonenden. Bovendien is afgesproken dat de verdere landschappelijke inpassing, zoals bijvoorbeeld beplanting, per individuele locatie zal plaatsvinden in overleg met de bewoners die direct rondom de betreffende locatie wonen.

De foto is impressie van het gekozen huisje. Nobian bedankt omwonenden voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp.

Bron en foto: Nobian Salt B.V.

Kijk voor meer informatie op de website van Nobian

Volg het nieuws in Haaksbergen